Katalog Eventów


Katalog Firm


Katalog Eventów

§ 1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 • Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora. W zależności od rodzaju Wydarzenia Bilety mogą być imienne lub na okaziciela. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie.
 • Bilet dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – Bilet upoważniający do wejścia do specjalnej wyznaczonej strefy umożliwiającej wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 • Dowód Zakupu – Bilet lub paragon fiskalny albo inny dokument potwierdzający zakup Biletu, np. wydruk z karty kredytowej, potwierdzenie mailowe.
 • Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-maila w dni robocze od godziny 10:00 do godziny 18:00. Telefon: +353 85 734 72 10, +353 85 142 65 83 lub email: info@vipgrupa.com. Opłata za połączenie z Działem Obsługi Klienta jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 • Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Bilet Elektroniczny do samodzielnego wydruku – elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika, zapewniające mu, po wydrukowaniu, prawo do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora. Bilet Elektroniczny wyposażony jest w indywidualny kod QR umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące. Użytkownik, po dokonaniu zakupu, otrzymuje link służący do wygenerowania Biletu Elektronicznego w formie pliku PDF i w celu wydrukowania Biletu Elektronicznego Użytkownik musi mieć możliwość otwierania dokumentu w tym formacie (w tym posiadanie odpowiedniego oprogramowania). Bilet Elektroniczny musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości i w sposób czytelny.
 • VIP Grupa – VIP Grupa z siedzibą w Dublinie, Dorset Square, Dublin 1, (Reg: 574550B, Właściciele: Sebastian Palczyński, Piotr Wolski) jest działalnością prowadzącą dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu.
 • Faktura – faktura w formie elektronicznej wystawiana i przesyłana w formacie pliku PDF na adres Użytkownika wskazany przez Użytkownika w ramach procesu zakupu Biletu.
 • Wydarzenie – każde widowisko kulturalne czy sportowe lub inne, które realizowane jest przez Organizatora, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem VIP Grupa.
 • Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Na kwotę składają się cena wybranych Biletów oraz Opłata serwisowa. O ostatecznej wysokości Kwoty należności Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia.
 • Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać dana Impreza.
 • Opłata serwisowa – opłata należna z tytułu korzystania przez Użytkownika z Systemu na stronie www.vipgrupa.com w wysokości 3% sumy cen zamówionych Biletów.
 • Organizator – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Wydarzenia.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji biletów przez VIP Grupa.
 • Regulamin Organizatora – regulamin konkretnego Wydarzenia ustanowiony przez jej Organizatora.
 • System – komputerowy system dystrybucji Biletów udostępniony przez VIP Grupa. System umożliwia obsługę procesu składania zamówień i odbioru Biletów. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu to: dostęp do sieci internet, przeglądarka stron internetowych (zalecane: internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) aplikacja do obsługi Javascript oraz plików Cookies, program do obsługi plików typu PDF.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.vipgrupa.com i nabywająca Bilet za pomocą Systemu.
 • Voucher VIP Grupa – bon wydany na okaziciela, posiadający unikalny kod, uprawniający Użytkownika do jego realizacji za pośrednictwem strony www.vipgrupa.com.
 • Zasady korzystania z Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Imprezie, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu; dokument ten może występować pod inną nazwą na stronie Organizatora lub Obiektu.

Do góry strony

§ 2 Zasady Ogólne

 • Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie www.vipgrupa.com.
 • Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie ma prawa  podejmować działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Systemie.
 • VIP Grupa dystrybuuje Bilety na Wydarzenia realizowane przez Organizatora oraz oferuje różne inne usługi dla Organizatora związane np. z organizacją kontroli Biletów. VIP Grupa nie jest organizatorem Imprez. Informacje dotyczące Imprez, na które Użytkownik może kupić Bilet korzystając z Systemu, znajdują się na stronie www.vipgrupa.com.
 • Przed zakupem Biletu na stronie www.vipgrupa.com Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez VIP Grupa na stronie www.vipgrupa.com.
 • Jeżeli Organizator danego Wydarzenia opracował Regulamin Organizatora, to jego postanowienia także obowiązują Użytkowników. W takim przypadku VIP Grupa udostępni Użytkownikowi Regulamin Organizatora w linku do wydarzenia dostarczonym drogą mailową wraz z Biletem Elektronicznym. W przypadku składania zamówienia Biletów na Wydarzenia, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Organizatora, Użytkownik akceptuje wskazane regulaminy przy potwierdzaniu zamówienia.
 • Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym ma odbywać się Wydarzenie może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane w linku do wydarzenia dostarczonym drogą mailową wraz z Biletem Elektronicznym.
 • W przypadku gdy Użytkownik dokonuje płatności za Bilet w ramach korzystania z wydanego mu Voucheru VIP Grupa, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania z Voucherów VIP Grupa, dostępnego na stronie www.vipgrupa.com.
 • Organizator może udostępnić mapę Obiektu, w celu ułatwienia Użytkownikowi wyboru rodzaju Biletu. VIP Grupa zastrzega, iż nie jest możliwe dokładne odwzorowanie konstrukcji Obiektu za pomocą grafiki, dlatego też prezentowane mapy Obiektów należy traktować jako uproszczony, poglądowy plan. Jeżeli Organizator wprowadzi późniejsze zmiany w mapie Obiektu, w tym w szczególności w zakresie zmiany usytuowania sektorów, VIP Grupa będzie niezwłocznie informowała Użytkowników, których dotyczą zmiany o przekazanych mu przez Organizatora informacjach w tym zakresie.

Do góry strony

§ 3 Etapy procesu zakupu Biletu na stronie www.vipgrupa.com

 • Proces zakupu Biletu dystrybuowanego przez VIP Grupa z wykorzystaniem Systemu składa się z następujących etapów:

a) wybór Wydarzenia;

b) wybór rodzaju Biletu;

c) weryfikacja zamówienia, w tym Kwoty należności, i zaakceptowanie warunków zakupu Biletu oraz udzielenie zgody na  przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia;

d) podanie/uzupełnienie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia;

e) dokonanie płatności za Bilet;

f) potwierdzenie warunków i realizacja zamówienia przez VIP Grupa poprzez przesłanie wiadomości z Biletem Elektronicznym na podany adres e-mail.

 

 • W celu otrzymania informacji na temat zakupu biletów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem naszej infolinii lub adresu e-mail: eventy@vipgrupa.com. Infrormacja na temat wydarzania dostosowanego dla osób niepełnosprawnych znajdzie się na stronie wydarzenia.
 • VIP Grupa nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu przy realizowaniu zamówienia. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Do góry strony

§ 4 Rezerwacja Biletu Elektronicznego

 • Każdy Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu. W zależności od postanowień Regulaminu Organizatora Użytkownik może dokonać zakupu określonej na stronie Wydarzenia ilości Biletów. W ramach danego Wydarzenia Organizator może wprowadzić ograniczenia dotyczące ilości nabywanych Biletów.
 • Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.
 • Możliwość złożenia zamówienia dotyczy Imprez aktywnych w Systemie.
 • Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.
 • Bilet uprawnia Użytkownika do zajęcia miejsca wskazanego na Bilecie, o ile informacja o numerze miejsca została zamieszczona na Bilecie. VIP Grupa oraz Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca wskazanego na Bilecie na inne, w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed jak i w trakcie trwania Wydarzenia, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, ochrona porządku publicznego lub inne uzasadnione okoliczności, o których Użytkownik powinien zostać poinformowany przez służby porządkowe Organizatora.

Do góry strony

§ 5 Sposób dostarczenia Biletu zamówionego na stronie www.vipgrupa.com

 • Po zrealizowaniu zamówienia wysyłamy Użytkownikowi potwierdzenie na adres e-mail, podany przy składaniu zamówienia z linkiem do wygenerowania Biletu Elektronicznego w formacie PDF, do wydrukowania lub przechowywania na przenośnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika.
 • O ile na daną Imprezę będzie możliwość odbioru osobistego Biletu, bezpośrednio przed Wydarzeniem, opcja taka będzie każdorazowo wskazana przy opisie danego Wydarzenia. W celu zapewnienie bezpieczeństwa Użytkowników i zminimalizowania możliwości odbioru Biletów przez osoby nieuprawnione. Warunkiem osobistego odbioru Biletu jest okazanie potwierdzenia elektronicznego otrzymanego od VIP Grupa na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Może być również wymagane okazanie dowodu tożsamości Organizatorowi.
 • Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych zamówienia.

Do góry strony

§ 6  Sposób płatności za Bilet na stronie www.vipgrupa.com

 • Płatności za Bilet Użytkownik może dokonać w następujący sposób:

a) za pośrednictwem serwisu PayPal (zgodnie z regulaminem tego serwisu);

b) poprzez wykorzystanie Vouchera VIP Grupa;

 

 • Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik.
 • Z tytułu korzystania z Systemu przez Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zakupu Biletu, VIP Grupa pobiera Opłatę serwisową od każdego zamówienia złożonego z wykorzystaniem Systemu.
 • VIP Grupa zastrzega, że niektóre sposoby płatności za zamówienie mogą być niedostępne w przypadku niektórych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do Wydarzenia i/lub z warunków przekazanych przez Organizatora. Wszelkie informacje na temat dostępnych form płatności za Bilety będą podane na stronie danego Wydarzenia.
  Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia.
 • Za dokonanie płatności rozumie się moment wpływu środków pieniężnych na rachunek VIP Grupa i w przypadku płatności:

a) kartą kredytową oraz za pomocą przelewu elektronicznego – płatność powinna być dokonana w momencie składania zamówienia.

b) Voucherem VIP Grupa – kod z Vouchera VIP Grupa powinien być wpisany przy składaniu zamówienia.

 

 • Płatność za konkretne zamówienie może zostać dokonana w całości lub w części za pomocą Vouchera. W przypadku opłaty jedynie części zamówienia z wykorzystaniem Vouchera VIP Grupa, pozostała część powinna zostać opłacona inną wybraną metodą, zgodnie z postanowieniami ppkt a) powyżej.
 • Brak wpływu środków pieniężnych na rachunek VIP Grupa w określonym powyżej terminie powoduje anulowanie zamówienia.

Do góry strony

 

§ 7 Zakończenie procesu zakupu Biletu

 • Po dokonaniu wyboru Wydarzenia, rodzaju Biletu, sposobu płatności oraz opcji dostarczenia Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków nabycia Biletu, sprawdzenia wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu danych, oraz potwierdzenie chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Płacę”. Po zaakceptowaniu warunków nabycia Biletu, VIP Grupa przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy.
 • Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 • Nieopłacenie zamówienia, zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 • W przypadku anulowania zamówienia, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku VIP Grupa nie może zagwarantować, że wybrane Bilety będą wciąż dostępne. W przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie, Użytkownikowi przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków.
 • W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać fakturę za zakupiony Bilet, winien w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania płatności wystąpić z prośbą na adres skrzynki elektronicznej: eventy@vipgrupa.com.
 • VIP Grupa jest uprawniona do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:

a) Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;

b) Użytkownik dokonał płatności za pomocą Vouchera VIP Grupa nabytego w nieautoryzowany sposób (inny niż poprzez zakup z wykorzystaniem Systemu);

c) Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży;

 

 • We wskazanych w pkt 6 ppkt a-c przypadkach VIP Grupa jest uprawniona do dokonania zgłoszenia zdarzenia do właściwych organów ścigania.

Do góry strony

§ 8 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Wydarzenia, zwrot pieniędzy za Bilety

 • Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia, Użytkownik będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny zaproponowany przez Organizatora lub zwrotu pieniędzy.
 • W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, VIP Grupa niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.vipgrupa.com. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tą informację e-mailem.
 • Aby dokonać zwrotu Biletu w przypadku odwołania wydarzenia należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: eventy@vipgrupa.com podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz numer rezerwacji.
 • Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie w drodze zwrotu na kartę kredytową niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych.
 • Organizator może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i miejsca odbycia Wydarzenia, z którymi Użytkownik będzie mógł się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej www.vipgrupa.com. O zmianie procedury zwrotu Biletów w przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i miejsca odbycia Wydarzenia, Użytkownik może zostać poinformowany e-mailem.

Do góry strony

§ 9 Procedura reklamacyjna

 • Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu mailowego: eventy@vipgrupa.com. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • Reklamacje można zgłaszać w godzinach funkcjonowania Działu Obsługi Klienta, tj. w dni robocze od godziny 10:00 do godziny 18:00.
 • W przypadku, gdy dostarczony Bilet Elektroniczny jest niezgodny z zamówieniem, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić VIP Grupa, w trybie przewidzianym w pkt 1 powyżej. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia reklamacji VIP Grupa będzie się każdorazowo kontaktowała z Użytkownikiem w celu ustalenia sposobu przekazania VIP Grupa Dowodu Zakupu oraz doręczenia Użytkownikowi nowego Biletu. Powyższe warunki są zależne od rodzaju Wydarzenia oraz czasu jaki do niej pozostał.

Do góry strony

§ 10 Odpowiedzialność

 • Użytkownik winien sygnalizować VIP Grupa wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sytemu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie przenośnych urządzeń elektronicznych, z których korzysta Użytkownik, umożliwiających prawidłowe odczytanie Biletu Elektronicznego.
 • W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora, VIP Grupa zobowiązany jest do zwrotu Kwoty należności za Bilet.
 • VIP Grupa nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe dane personalne na Bilecie Elektronicznym, jeśli zostały błędnie podane przez Użytkownika przy realizacji zamówienia w Systemie.
 • VIP Grupa nie podnosi odpowiedzialności za wysłanie wiadomości z informacjami dot. zamówienia i Biletem Elektronicznym lub odwołanego koncertu na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.
 • VIP Grupa i Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym zakupionym za jego pośrednictwem z danymi dysponenta tego Biletu, pod kątem ich zgodności. VIP Grupa i Organizator zastrzega, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, iż dane dysponenta Biletu nie są zgodne z danymi zawartymi na Bilecie, ma prawo do żądania okazania przez dysponenta Biletu dokumentu tożsamości celem dokonania weryfikacji. VIP Grupa i Organizator zastrzega, że w przypadku gdyby okazało się, iż dane zawarte na bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Imprezę, na którą został zakupiony Bilet.

Do góry strony

§ 11 Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowym jest VIP Grupa z siedzibą w Dublinie, Dorset Square, Dublin 1. Szczegółowe zasady przetwarzania przez VIP Grupa danych osobowych znajdują się w Polityce ochrony prywatności.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez VIP Grupa, jak również (o ile wyraził taką zgodę np. przy rezerwacji biletów na www.vipgrupa.com) jego danych osobowych w celu realizacji dokonanej rezerwacji, zakup Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z VIP Grupa w zakresie sprzedaży Biletów oraz zajmujących się organizacją Imprez.
 • VIP Grupa może także przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów marketingowych związanych ze sprzedażą Biletów na Wydarzenia np. dostarczaniem newsletterów informujących o aktualnych i planowanych wydarzeniach, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Nie wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych, nie ma wpływu na świadczenie usług sprzedaży Biletów.
 • Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym przez siebie Bilecie jego danych osobowych takich jak np. imię, nazwisko i inne, jeśli będzie wymagało tego bezpieczeństwo Wydarzenia i będzie to uzgodnione z Organizatorem. W takich przypadkach stosowna informacja będzie dostępna przy opisie danego Wydarzenia.
 • Administrator danych nie będzie przechowywał danych osobowych Użytkownika dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. Okres przechowywania danych wynosi 10 lat.
 • Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, może je modyfikować, a także może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez VIP Grupa. Użytkownik ma prawo zabronić VIP Grupa zbierania lub ujawniania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z niniejszego prawa, należy poinformować o tym fakcie VIP Grupa pod adresem eventy@vipgrupa.com
 • VIP Grupa podejmuje środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych Użytkownika. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.
 • VIP Grupa przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że dane osobowe Użytkownika nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Do góry strony

§ 12 Inne postanowienia

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
 • W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

Do góry strony


Katalog Firm

§ 1 Definicje

 • VIP Grupa – portal umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy, branży lub obszaru działalności, prowadzony przez VIP Grupa z siedzibą w Dublinie, Dorset Street, Dublin 1, Reg. 574550B.
 • Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu VIP Grupa.
 • Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu VIP Grupa.

Do góry strony

§ 2 Zasady ogólne dla Firm i Użytkowników

 • a. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu VIP Grupa.
  b. Korzystanie przez Użytkowników z portalu VIP Grupa, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.
 • Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi VIP Grupa.
 • Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.
 • a. Użytkownik ma możliwość wystawiania Firmom opinii świadczących np. o jakości oferowanych produktów czy usług.
  b. Wystawiane opinie powinny stanowić rzetelną informację dla pozostałych Użytkowników. Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii bezpodstawnych mających na celu zniesławienie Firmy.
  c. Zabrania się zamieszczania w opiniach adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących częścią strony VIP Grupa lub jej partnerów handlowych. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym VIP Grupa zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii bez konieczności poinformowania o tym Użytkownika.
  d. Opinie nie mogą naruszać dóbr osobistych osób fizycznych ani osób prawnych. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym VIP Grupa zastrzega sobie prawo do edycji opinii w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub jej usunięcia.
  e. VIP Grupa nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii, zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału VIP Grupa. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
 • Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi VIP Grupa za pomocą formularza kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się w każdym wpisie lub prezentacji, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach portalu.
 • Zarejestrowanie Firmy w katalogu polega na utworzeniu konta za pomocą kliknięcia w przycisk “Zarejestruj swoją firmę” i wypełnieniu formularza.
 • Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z VIP Grupa na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • Jeżeli w trakcie korzystania z usług VIP Grupa dane adresowe, osobowe lub inne Firmy ulegną zmianie, Firma proszona jest o niezwłoczne powiadomienie VIP Grupa z prośbą o uaktualnienie danych.
 • Firma zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w VIP Grupa oraz na stronach partnerskich i mediach społecznościowych VIP Grupa. Publikacja na stronach partnerskich nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.
 • Firma wyraża zgodę na edycję przez VIP Grupa materiałów i danych wprowadzonych do VIP Grupa, w szczególności zmiany rozmiaru i wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania VIP Grupa. W razie jakiejkolwiek trudności lub niemożności edycji w w/w celu VIP Grupa zobowiązana jest niezwłocznie skontaktować się z Firmą.
 • Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy.
 • Firma oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez nią dane do VIP Grupa nie naruszają praw osób trzecich.
 • Zamieszczane Wpisy winny być napisane w języku polskim, poprawnie ortograficznie, gramatycznie i stylistycznie. Nie mogą zawierać wulgaryzmów, ani naruszać praw osób trzecich, w tym podmiotów gospodarczych.
 • Firma akceptując Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach VIP Grupa, w katalogach oraz serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich VIP Grupa.
 • Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez VIP Grupa w dowolnym miejscu VIP Grupa wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z VIP Grupa w takim zakresie, który nie utrudni lub uniemożliwi identyfikację Firmy.
 • Firma wyraża zgodę na wykorzystywanie loga Firmy na stronach serwisu.
 • Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez VIP Grupa. Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
 • VIP Grupa nie gromadzi danych osobowych Firmy i Użytkownika, ani jego jakichkolwiek danych o charakterze personalnym. Właściciel Serwisu gwarantuje, że ew. wyjątki od tej reguły będą poprzedzone jednoznaczną informacją przedstawioną Użytkownikowi.
 • Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby techniczne dane Firmy i Użytkownika pozostały poufne. Jednak w niektórych sytuacjach, jak np. podejrzenie popełnienia przestępstwa czy ogólnie pojęte dobro Właściciela Serwisu, może on udostępnić w.w. dane upoważniony organom.
 • Dane techniczne Firmy i Użytkownika, takie jak adres IP, strona odsyłająca itp. są gromadzone wyłącznie w celu opracowania statystyk, analiz aktywności oraz wysyłania wiadomości informacyjnych i promocyjnych dotyczących wyłącznie firmy VIP Grupa.
 • Administratorem danych osobowym jest VIP Grupa z siedzibą w Dublinie, Dorset Square, Dublin 1. Szczegółowe zasady przetwarzania przez VIP Grupa danych osobowych znajdują się w Polityce ochrony prywatności.

Do góry strony

§ 3 Ograniczenia i odpowiedzialność

 • VIP Grupa nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty.
 • VIP Grupa nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania VIP Grupa w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 • VIP Grupa nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 • VIP Grupa nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z VIP Grupa.
 • Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę VIP Grupa, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię VIP Grupa. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, VIP Grupa zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 • Użytkownikowi korzystającemu z portalu VIP Grupa zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu VIP Grupa.
 • Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 • Firma lub Użytkownik rejestrując się w Portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za treści zawarte we Wpisie, w szczególności za prawidłowość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
 • W razie braku reakcji ze strony Firmy w w/w czasie, VIP Grupa uprawniona jest do usunięcia karty Firmy.

Do góry strony

§ 4 Reklamacje

 • Każdej Firmie przysługuje prawo do reklamacji. Reklamacje mogą być wysyłane drogą elektroniczną na adres firmy@vipgrupa.com.
 • Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres podany przez użytkownika w Reklamacji. Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z VIP Grupa.

Do góry strony

§ 5 Postanowienia końcowe

 • W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a portalem VIP Grupa zastosowanie mają przepisy prawa Republiki Południowej Irlandii. Wszelkie powództwa wytaczane powinny być przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd irlandzki.
 • Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 • Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Do góry strony